தொடர்புகளுக்கு

சினிமாத் தள தொடர்புகளுக்கு : cinikkural@gmail.com

தமிழ்க் குரல் தொடர்புகளுக்கு : newstkural@gmail.com

வானொலித் தொடர்புகளுக்கு : radio@tkural.com